Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
12 min read

Analiza projekcji inflacji i PKB według NBP - listopad 2022

Krótka synteza listopadowej projekcji inflacji i PKB autorstwa NBP oraz komentarz dotyczący obszarów ryzyka
Analiza projekcji inflacji i PKB według NBP - listopad 2022

Streszczenie menedżerskie i kluczowe wnioski:

  • Założenia: Projekcja NBP zakłada światowe spowolnienie gospodarcze, ale bez wystąpienia recesji, sprzyjające spadkom cen surowców energetycznych i żywności, a więc ograniczając ceny i wartość importu. Przy założeniu mniejszego spadku eksportu spowoduje to poprawienie bilansu płatniczego oraz dodatni wpływ eksportu netto na PKB. Mimo ograniczenia aktywności sektora prywatnego, inwestycje sektora publicznego mają wzrosnąć m.in. dzięki finansowaniu ze środków z KPO, łagodząc spowolnienie w 2023 roku
  • Wyniki prognoz: Projekcja NBP zakłada tzw. miękkie lądowanie: silne spowolnienie gospodarcze Polski w 2023 roku, głównie ze względu na spadek inwestycji prywatnych i spowolnienie konsumpcji, ale bez recesji dzięki wzrostowi eksportu i inwestycji publicznych. Następnie zakładane jest odbicie gospodarki, napędzane od 2024 r. eksportem netto i konsumpcją, a w dalszej perspektywie inwestycjami prywatnymi. Na tym tle ma nastąpić nieznaczne zmniejszenie presji na rynku pracy z tylko niewielkim wzrostem bezrobocia i spowolnieniem dynamiki wynagrodzeń, przy łagodzeniu spadku dochodów netto przez transfery publiczne. Inflacja ma stopniowo spadać od Q2 2023 osiągając górną granicę celu w 2025. Spadek inflacji ma jednakże nastąpić głównie w wyniku czynników zewnętrznych - spadku cen energii i żywności - a inflacja bazowa ma pozostawać na wysokim poziomie w okresie projekcji, napędzana m.in. wysoką dynamiką wynagrodzeń
  • Możliwa interpretacja przez RPP: Decyzję RPP o braku podwyżek stóp procentowych w listopadzie 2022 i późniejszą komunikację NBP można interpretować jako scenariusz "utrzymujemy niższe stopy przez dłuższy okres czasu, czekając aż warunki zewnętrzne same je obniżą"
  • Obszary niepewności: Projekcja NBP zakłada szereg obszarów niepewności. Kluczowym wnioskiem są jednak asymetrycznie niskie szanse na niską inflację w 2023 i 2024 roku, co zwiększa prawdopodobieństwo utrzymywania restrykcyjnej polityki monetarnej NBP co najmniej do 2024 roku
💡
Biorąc pod uwagę szerokość obszarów niepewności wskazanych w projekcji NBP dla biznesu nieruchomościowego kluczowe staje opracowanie scenariuszy możliwego przebiegu przyszłej polityki monetarnej - FLTR opublikuje je w kolejnych odcinkach newsletterach

Ten post jest dostępny wyłącznie w bezpłatnej subskrypcji