Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

(dalej: „Regulamin”)

Data publikacji: 1 stycznia 2023 (regulamin ważny do 31 grudnia 2022 znajduje się pod tym adresem)

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
a) Użytkownik – podmiot będący usługobiorcą w myśl Regulaminu. Użytkownikiem może być Przedsiębiorca jak i Konsument, tj.:
a. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
b. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą;
c. wspólnicy spółki cywilnej;
d. osoba prawna lub
e. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
b) Portal – strona internetowa mieszcząca się pod adresem: www.fltr.pl, udostępniona przez Usługodawcę.
c) Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
d) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
e) Przedsiębiorca – Użytkownik niebędący Konsumentem.
f) Konto – konto prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem, konto jest zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o działaniach w ramach Portalu.
g) Usługodawca - Jan Dziekoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FLTR Jan Dziekoński, 00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27, NIP: 1132716003, REGON: 368324097.
h) Usługa Premium – płatna usługa newslettera polegająca na przesyłaniu Użytkownikom przez Usługodawcę drogą mailową Treści cyfrowych, zawierających informacje z zakresu rynku nieruchomości oraz udzieleniu dostępu do innych materiałów dotyczących rynku nieruchomości.
i) Usługa Bezpłatnego Newslettera – bezpłatna usługa newslettera polegająca na wysyłaniu Użytkownikom przez Usługodawcę drogą mailową Treści cyfrowych zawierających informacje o funkcjonalności Portalu, ofercie Usługodawcy, promocjach oraz wybranych informacjach o rynku nieruchomości, w zamian za podanie danych osobowych na podstawie umowy o świadczenie Usługi Bezpłatnego Newslettera.
j) Usługi – Usługa Premium i Usługa Bezpłatnego Newslettera.
k) Treść cyfrowa – treści wysyłane drogą mailową dostępne w formie cyfrowej oraz treści dostępne na Portalu, nieutrwalone na trwałym nośniku.
l) Umowa - umowa świadczenia Usługi polegającej na dostarczeniu Treści cyfrowej, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą poprzez akceptację Regulaminu i założenie Konta, a w przypadku usługi Premium – dodatkowo dokonanie płatności za Usługę Premium.
m) Strony – Usługodawca i Użytkownik.
n) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane w celu zawarcia Umowy dostępu do Usługi Premium.

CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Informacje ogólne

1.     Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pomocą Portalu.

2.     Administratorem i właścicielem Portalu jest Jan Dziekoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FLTR Jan Dziekoński, 00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27, NIP: 1132716003, REGON: 368324097.

3. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: fltr@fltr.pl,
b) listownie na adres: 00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27,
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 504 015 265

4. Usługodawca udziela odpowiedzi na wszelkie zapytania od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 15.

5. Usługodawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny Usługi Premium w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

6. Treści cyfrowe przesyłane w ramach Usług ze względu na swoją specyfikę nie wymagają aktualizacji dla zachowania ich zgodności z Umową.

§ 3. Zasady korzystania z Portalu

1.     Świadczenie na rzecz Użytkownika Usługi Premium następuje odpłatnie.

2.     Usługa Bezpłatnego Newslettera dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników.

3.     Do złożenia Zamówienia jest wymagane posiadanie konta na Portalu.

4.     Wszelkie działania utrudniające lub powodujące destabilizację Portalu są zakazane.

5.     Użytkownik nie może umieszczać na Portalu treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Wymagania techniczne

1.     Usługodawca gwarantuje prawidłowość funkcjonowania Portalu wyłącznie w przypadku zastosowania następujących przeglądarek internetowych:

a) Internet Explorer 10 i nowsze;
b) Edge;
c) Google Chrome;
d) Mozilla Firefox;
e) Opera;

2.     Do korzystania z Portalu niezbędne jest:

a) posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
b) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu;
c) posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej;
d) posiadanie aplikacji do przeglądania stron internetowych.

3. Treści cyfrowe przesyłane w ramach Usługi Premium dostępne są w formacie:

a) wiadomości email możliwych do otwarcia poprzez program pocztowy lub poprzez przeglądarkę internetową,
b) grafik w postaci plików JPG możliwych do otwarcia poprzez przeglądarkę internetową lub przeglądarkę plików graficznych (np. Paint),
c) plików PDF możliwych do otwarcia poprzez przegladarkę plików PDF (np. program Adobe Acrobat Reader) lub poprzez przeglądarkę internetową,
d) nagrań wideo możliwych do otwarcia poprzez przegladarkę plików wideo (np. program VLC) lub poprzez przeglądarkę internetową,
e) spotkań w postaci wideokonferencji, w których można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową.

§ 5. Rodzaje i zakres Usług świadczonych w ramach Portalu

1.     Usługodawca w ramach Portalu umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcjonalności:

a) zakładanie Konta na Portalu;
b) przeglądania treści zamieszczonych na Portalu, z zastrzeżeniem, że dostęp do niektórych treści możliwy jest wyłącznie po zamówieniu przez Użytkownika Usługi Premium (zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty za Usługę Premium);
c) złożenie Zamówienia na Usługę Premium;
d) zapisanie się do Usługi Bezpłatnego Newslettera.

2.     Usługa Premium polega na:

a) otrzymywaniu przez Użytkownika cotygodniowych informacji o rynku nieruchomości;
b) dostępie do syntezy wiadomości o wydarzeniach z rynku nieruchomości i otoczenia gospodarczego w Polsce oraz na kluczowych rynkach zagranicznych;
c) dostępie do informacji na podstawie śledzenia, badania i analizy trendów konsumenckich i socjo-demograficznych oraz ich konsekwencji dla rynku nieruchomości;
d) dostępie do informacji na podstawie analizy strategii i modeli biznesowych liderów i startupów;
e) umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do wszystkich archiwalnych artykułów premium.

3.     Wszelkie treści znajdujące się na Portalu, w tym elementy graficzne, kompozycja jak również wszelkie treści zawarte w newsletterze przesyłanym przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usługi Premium oraz Usługi Bezpłatnego Newslettera chronione są prawem własności intelektualnej w tym prawem autorskim.

4.     Jakiekolwiek działania mające na celu kopiowanie lub rozpowszechnianie treści udostępnionych w ramach Portalu oraz w ramach świadczonych Usług, o których mowa powyżej jest zakazane.

5.     Użytkownik nie może przekazywać dostępu do Usługi Premium ani Usługi Bezpłatnego Newslettera osobom trzecim. Może on korzystać z tych treści wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

§ 6. Konto Użytkownika

1.     Konto Użytkownika zostaje utworzone w chwili:

a) złożenia Zamówienia na Usługi Premium;
b) zapisania się przez Użytkownika do Usługi Bezpłatnego Newslettera.

2.  W trakcie składania Zamówienia lub zapisywania się do Usługi Bezpłatnego Newslettera, Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link, za pomocą którego może wejść na swoje Konto.

3.  Użytkownik chcąc ponownie wejść na swoje Konto każdorazowo zobligowany jest do wpisania swojego adresu e-mail w zakładce Login. Na podany adres e-mail Użytkownik otrzyma link z dostępem do Konta.

4.  W ramach Konta, Użytkownik ma możliwość:

a) sprawdzenia dokonanego wyboru wariantu newslettera;
b) sprawdzenia wybranego przez siebie okresu rozliczeniowego;
c) pobrania faktury wystawionej przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usługi Premium;
d) dokonania zmiany swoich danych podanych podczas składania Zamówienia;
e) dostępu do aktualnych jak i archiwalnych treści zamieszczonych na Portalu;
f) złożenia Zamówienia na Usługę Premium.

5.     Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim.

CZĘŚĆ II - USŁUGA BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

§ 7. Zasady korzystania z Usługi Bezpłatnego Newslettera

1.     Usługa Bezpłatnego Newslettera polega na:

a) przesyłaniu przez Usługodawcę drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika informacji o:
a. funkcjonalności Portalu;
b. ofercie Usługodawcy;
c. promocjach na Usługę Premium;
d. wybranych wiadomościach z rynku nieruchomości.

b) umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do wybranych przez Usługodawcę archiwalnych artykułów premium.

2.     Użytkownik chcąc skorzystać z Usługi Bezpłatnego Newslettera w zakładce „Subskrybuj” wypełnia formularz podając dane niezbędne do realizacji usługi, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie wybiera Usługę Bezpłatnego Newslettera.

3.     Użytkownik wypełniając formularz zapisu do Usługi Bezpłatnego Newslettera zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.

4.     Korzystanie z Usługi Bezpłatnego Newslettera jest bezterminowe i dobrowolne.

5.     Z chwilą zapisania się przez Użytkownika do Usługi Bezpłatnego Newslettera oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy o świadczenie Usługi Bezpłatnego Newslettera na czas nieoznaczony.

1. Usługodawca dostarcza Treść cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 5 powyżej przez czas nieoznaczony. Możliwość dostępu do wybranych przez Usługodawcę archiwalnych artykułów premium nie jest ograniczona w czasie.

2. Treści cyfrowe przesyłane w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera będą dostarczane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres podany podczas wypełnienia formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

3. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Treści cyfrowej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera, Użytkownik wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Strony terminie, Użytkownik może odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 5 powyżej.

4. Usługodawca odpowiada za zgodność Treści cyfrowej przesyłanej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera z umową, o której mowa w ust. 5 powyżej przez cały okres dostarczania tych Treści cyfrowych.

5. Jeżeli Treść cyfrowa przesyłana w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera jest niezgodna z umową, o której mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.

6. Niezgodność z umową, o której mowa w ust. 5 powyżej występuje, jeśli:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Treści cyfrowej przesyłanej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera są niezgodne z umową;
b) Treść cyfrowa przesyłana w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych dostępnych na rynku i których Użytkownik może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowych oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę;
c) Treść cyfrowa przesyłana w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera nie jest przydatna do szczególnego celu, o którym Użytkownik poinformował Usługodawcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który to Usługodawca zaakceptował;
d) Treść cyfrowa przesyłana w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
e) Treść cyfrowa przesyłana w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera nie została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać;
f) Treść cyfrowa przesyłana w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Użytkownikowi przed zawarciem umowy.

7. Jeśli niezgodność Treści cyfrowej z umową, o której mowa w ust. 5 powyżej ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z tą umową miała być dostarczana domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie.

8. Użytkownik ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej przesyłanej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 12 powyżej nie mają zastosowania.

9. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej przesyłanej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera z umową Użytkownikowi przysługuje wobec Usługodawcy roszczenie o doprowadzenie tych Treści cyfrowych do zgodności z umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

10. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową przesyłaną w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

11. Umowa o świadczenie Usługi Bezpłatnego Newslettera jest nieodpłatna, dlatego Użytkownik nie może żądać obniżenia ceny. Użytkownik może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Usługodawca odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej przesyłanej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera do zgodności z umową zgodnie z ust. 14 zdanie 2 powyżej,
b) Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej przesyłanej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Użytkownika,
c) brak zgodności Treści cyfrowej przesyłanej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić do zgodności z umową,
d) brak zgodności Treści cyfrowej przesyłanej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową,
e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej przesyłanej w ramach Usługi Bezpłatnego Newslettera do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

§ 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Bezpłatnego Newslettera

1.  Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Bezpłatnego Newslettera w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Bezpłatnego Newslettera następuje poprzez przesłanie oświadczenia woli o wypowiedzeniu ww. umowy.

3.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej Użytkownik może przesłać na adres e-mail Usługodawcy: fltr@fltr.pl.

4.  Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu również korzystając z opcji rezygnacji zawartej w stopce każdej wiadomości e-mail lub za pomocą funkcjonalności umieszczonej na Koncie.

CZĘŚĆ III - USŁUGA PREMIUM

§ 9. Zamówienie Usługi Premium

1.     Użytkownik za pomocą formularza znajdującego się na Portalu w zakładce „Subskrybuj” może złożyć Zamówienie na Usługę Premium.

2.     W celu złożenia Zamówienia na Portalu, Użytkownik musi dokonać wyboru wariantu newslettera.

3.     Użytkownik wypełnia formularz Zamówienia wybierając okres rozliczeniowy, w jakim będzie dokonywał płatności za Usługę Premium oraz podając dane niezbędne do realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail.

4.     Na Zamówieniu widoczna jest cena Usługi Premium.

5.     Użytkownik potwierdza i składa Zamówienie.

6.     Złożenie przez Użytkownika Zamówienia skutkuje obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówioną Usługę Premium.

7.     Użytkownik wypełniając formularz Zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

8.     Użytkownik przed akceptacją Zamówienia jest informowany:

a) na czym polega Usługa Premium;
b) o łącznej cenie za świadczoną Usługę Premium.

9.     Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą założenia przez Użytkownika Konta.

10.     Usługodawca potwierdza zawarcie Umowy wysyłając wiadomość e-mail na adres Użytkownika.

§ 10. Zapłata za Usługę Premium oraz termin świadczenia i realizacji Usługi Premium

1.  Usługa Premium jest świadczona odpłatnie przez czas nieokreślony.

2.  Ceny Usługi Premium podawane są w złotych polskich i zawierają podatek w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.  Płatności dokonywane przez Użytkowników obsługiwane są przez podmiot zewnętrzny, tj. Stripe, Inc.

4.  Płatność za Usługę Premium realizowana jest poprzez automatyczne obciążenie karty płatniczej Użytkownika w wybranych przez Użytkownika okresach rozliczeniowych.

5.  Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na obciążanie jego karty płatniczej.

6.  Opłata za Usługę Premium pobierana jest co miesiąc lub co roku, zależnie od wybranego przez Użytkownika okresu rozliczeniowego.

7.  Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur elektronicznych na wskazany przez niego adres e-mail.

8.  Usługa Premium jest świadczona od momentu dokonania płatności przez Użytkownika za Usługę Premium do momentu rezygnacji przez Użytkownika z Usługi Premium poprzez wypowiedzenia Umowy bądź złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.  Okres wypowiedzenia Umowy upływa wraz z końcem okresu wykupionej subskrypcji Usługi Premium.

§ 11. Bezpłatny okres próbny

1.  Użytkownik może skorzystać z Usługi Premium rozpoczynając od darmowego okresu próbnego, o ile w danym momencie Usługodawca umożliwia taką opcję.

2.  Gdy Użytkownik korzysta z bezpłatnego okresu próbnego obowiązany jest do podania danych karty płatniczej i wyrażenia zgody na obciążenie karty płatnością za Usługę Premium po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

3.  W każdym czasie obowiązywania okresu próbnego Użytkownik może zrezygnować z Usługi Premium. W momencie rezygnacji Użytkownik zachowuje prawo do korzystania z materiałów dostarczonych mu mailowo w czasie obowiązywania bezpłatnego okresu próbnego.

4.  Jeżeli w czasie obowiązywania bezpłatnego okresu próbnego Użytkownik nie zrezygnuje z Usługi Premium, to Usługodawca rozpoczyna świadczenie na jego rzecz Usługi Premium za wynagrodzeniem.

§ 12. Prawo odstąpienia od Umowy

1.  Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: fltr@fltr.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.  W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego kwotę w związku z zapłatą za Usługę Premium. Zwrot środków następuje na kartę płatniczą, z której dokonana została płatność.

4.  Konsument może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Premium przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Wówczas Usługodawca ma prawo zatrzymać uiszczoną przez Konsumenta opłatę za świadczenie Usługi Premium do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 13. Wypowiedzenie Umowy na Usługę Premium

1.  Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy na Usługę Premium w dowolnym momencie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec obowiązywania okresu rozliczeniowego.

2.  Wypowiedzenie Umowy na Usługę Premium następuje poprzez przesłanie oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy lub skorzystanie z funkcjonalności Konta.

3.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej Użytkownik może przesłać na adres e-mail Usługodawcy: fltr@fltr.pl.

4.  Na skutek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, Usługa Premium jest nadal świadczona do momentu zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego.

5.  Po wypowiedzeniu Umowy, Użytkownik zachowa dostęp do dostarczonych mu wcześniej treści.

§ 14. Siła wyższa

1.  Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z działania siły wyższej.

2.  Termin siła wyższa obejmuje jakąkolwiek przyczynę wywierającą wpływ na wykonanie przez Stronę przedmiotu Umowy związaną z działaniami, wydarzeniami, zdarzeniami losowymi lub wypadkami, będącymi poza kontrolą Strony, w szczególności będą to powodzie, klęski żywiołowe, wojny, działania wojenne, ataki wrogów zewnętrznych, rebelie, terroryzm, blokady, pandemie, epidemie, zamachy stanu, wojny domowe.

3.  Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą.

4.  Strona poszkodowana, którą dotknęła siła wyższa, zobowiązuje się podejmować niezbędne czynności w celu zminimalizowania skutków powstałych w wyniku działania siły wyższej oraz czasu jej trwania.

§ 15. Odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców

1.  W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze świadczeniem Usługi Premium z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie do szkód przewyższających dwukrotność uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Usługę Premium obowiązującej przy rocznym okresie rozliczeniowym. Wyłączenie również dotyczy utraconych korzyści oraz szkód pośrednich.

2.  W przypadku powstania sporu z Przedsiębiorcą, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

CZĘŚĆ IV - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Reklamacje

1. Usługodawca dostarcza Użytkownikom w ramach świadczonych Usług Treści cyfrowe zgodne z Umową. Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usług.

3. Usługodawca odpowiada za zgodność Treści cyfrowej z Umową przez okres dostarczania tych Treści.

4. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową występuje, jeżeli:

a) Treść cyfrowa nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
b) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność aktualizacji Treści cyfrowej są niezgodne z Umową,
c) Treść cyfrowa nie jest przydatna do szczególnego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Usługodawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Usługodawca zaakceptował,
d) Treść cyfrowa nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę,
e) Treść cyfrowa nie została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
f) Treść cyfrowa nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.

5. Jeśli niezgodność Treści cyfrowej z Umową ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana, domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie.

6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku braku współpracy domniemanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej nie ma zastosowania.

7. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Usługodawcy roszczenie o doprowadzenie Treści cyfrowej do zgodności z Umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

8. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

9. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) Usługodawca odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 7 powyżej,
b) Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
c) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,
d) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową,
e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest istotny.

11. W razie odstąpienia od Umowy z uwagi na niezgodność Treści cyfrowej z Umową Usługodawca:

a) nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta z niej faktycznie korzystał,
b) jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy,
c) dokona zwrotu należności wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny,
d) dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: fltr@fltr.pl.

13. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie jednak nie później niż w terminu 5 dni od momentu powstania zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

14. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, adres,
b) datę transakcji,
c) szczegółowy opis przyczyny reklamacji,
d) numer konta bankowego i dane kontaktowe.

15. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni.

16. Brak rozpatrzenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji.

17. Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

18. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

§ 17. Odpowiedzialność Usługodawcy

1.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu, które wynikną na skutek działania siły wyższej.

2.  Usługodawca nie ponosi także wobec Przedsiębiorców odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane:

a) przerwą w dostawie energii elektrycznej nie wywołanej przez działanie siły wyższej lub
b) zakłóceniami połączenia internetowego.

3.  Usługodawca może czasowo zawiesić korzystanie z Usług w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi czy przebudową Portalu. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania tych prac w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników i w miarę możliwości, do powiadomienia Użytkowników o prowadzonych pracach.

§ 18. Postanowienia końcowe

1.     Regulamin staje się wiążący dla Użytkownika z chwilą zawarcia Umowy.

2. Usługodawca zastrzega, że może dokonać zmiany Treści cyfrowej w przypadku konieczności ulepszenia Treści cyfrowej. W takim przypadku Usługodawca informuje Użytkowników w sposób jasny i zrozumiały o terminie oraz zakresie dokonywanych zmian droga mailową, na adres e-mail wskazany podczas wypełniania formularza Zamówienia lub podczas dokonywania zapisu na Usługę Bezpłatnego Newslettera. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkowników do Treści cyfrowej przesyłanej w ramach Usługi, ma on prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany, chyba że Usługodawca zapewnił uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym.

3. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. W tym celu zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkowników o zmianie Regulaminu drogą mailową z zachowaniem co najmniej 14 dniowego wyprzedzenia. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłać oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przed jego upływem na adres: fltr@fltr.pl.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.


Załączniki: